Výroční zpráva za rok 2017

K dnešnímu dni je zapsáno v tomto spolku 53 členů.

Za minulý rok přibylo 5 nových členů, jeden zemřel.

 

V roce 2016 jsem uspořádali 5 koncertů duchovní hudby. V měsíci říjnu koncert odpadl, jelikož  na poslední chvíli odřekl  sjednaný soubor a nepodařilo se sehnat adekvátní náhradu.

V měsíci prosinci jsme opět oslovili SPS Dobrovan , který si vzhledem k tomu, že jde o amatérský sbor, nárokuje jen minimální částku.

 

Příjmy:

Sponzoři  -  výše finanční podpory:

Obec Nepřevázka 20 000,-
Obec Němčice  20 000,-
Město Dobrovice 10 000,-
Tereos TTD 10 000,-
Mosolf 10 000,-
Obec Vinařice 5 000,-
Mudr. Alena Štolcová 6 000,-
Václav Pavlíček  z Němčic  5 000,-
Celkem 86 000 Kč
   
Příspěvky členů: 14.200 kč
   
Celkem přijato 100.200 Kč

 

Přehled koncertů v roce 2017

22.4.2017  - Saxofonové kvarteto Josefa Žemličky

27.5.2017 – Trio  (varhany – Jiří Knote, housle – Lena Orechová, soprán, Gabriela Kopperová)

17.6.2017 – Hosté Miloše Formáčka  (flétna – Markéta Stivínová, kytara – Pavel Kloub, varhany – Miloš Formáček, uměl. přednes – Simona Postllerová)

23.9.2017 – „Svatováclavský koncert“ – (varhany – Josef Popelka ml., baryton – Václav Dlask, Dívčí komorní sbor Akordum, komorní orchestr – studenti Pražské konzervatoře, Dirigent – Ondřej Kunovský)

17.12.2017 –„Adventní koncert“ – pásmo vánočních písní a koled (smíšený pěvecký sbor Dobrovan z Dobrovice, sbormistr – Marek Müller

 

Výdaje:

honoráře celkem 31.000,-
květiny umělcům 2.262,-
režijní náklady 5 672,- /razítko, přidělání klíčů od kostela, jednoduché účetnictví, prodlužovací kabel do kostela,výměna osvětlení – zářivek v kostele atd./
tvorba webových stránek 5.000,- /na zakázku/
prodloužení domény na internetu 190,-
přeprogramování čísla /poplašné zařízení/ 888,-
bankovní poplatky u KB 4.102,-
Celkem 49.114 kč

 

Účet u Komerční banky:

Počáteční stav účtu 1.1.2017  -    145.425 kč

Konečný stav účtu 31.12.2017 -  190.936 kč

 

Pokladna hotovost:

Hotovost k 1.1.2017  -         28 Kč

Hotovost k 31.12.2017 -    5.094 Kč

 

Dobrovolné vstupné – odevzdáno farnosti:

Celkem ……………27.674 Kč

 

Firma Intax, s.r.o. Praha poukázala ještě sdružení finanční dar, jako účelovou dotaci na restaurování obrazu sv. Ludmily, ve výši 25.000 kč. Bylo to však vázané na dotaci z ministerstva a také termín dokončení prací do 31.12.2017. Církev žádala o dotaci, bohužel však nebylo vyhověno. Proto spolek musel v měsíci únoru tohoto roku částku 25.000 kč vrátit firmě Intax.

V tomto roce jsou plánované práce na kostele sv. Václava.  Církev požádala o dotaci z ministerstva zemědělství, kterou dostala ve výši 70 % z celkové částky cca 1 mil. Kč.

Jde o práci na západní věži – omítky, které mají funkci nejen estetickou, ale i praktickou. Je třeba zakrýt železná táhla, která staticky svírají věž, aby nezrezla.

Dále je potřeba opravit okapy (teče do kostela) a jeden pilíř.

V květnu by měly započít práce na kostele.

Je tedy potřeba cca dalších 300 000 Kč, o které se podělí farnost a spolek Kostel Sýčina, z.s.  v poměru 2 : 1.

Nadále také pokračujeme s kulturní činností od dubna do prosince.

Na koncertech se vybírá dobrovolné vstupné, které odevzdáváme farnosti – s podmínkou využití pro kostel sv. Václava. Tyto peníze právě farnost využije na doplacení stavebních prací nad rámec dotace.

Předpokládaný rozpočet na rok 2018 je max. 60 000 Kč.

Příspěvky a dary z minulého roku sice převýšily výdaje, ale proto si můžeme dovolit investovat 100 000 Kč na opravu kostela.  Dotace se většinou dávají  ve výši 70 % a pokud farnost nesežene zbývající částku, musí dotaci vrátit.

 

 Všem dárcům tak moc děkujeme, že nám pomáhají nejen se zvyšováním kulturnosti občanů, ale i se záchranou chráněné památky.

 

Valná hromada se uskuteční 6.4.2018 v pohostinství v Sýčině.

První  koncert je naplánován na sobotu 28.4.2018.

 

Zpracovala:   Blanka Formáčková