Stanovy

spolku Kostel Sýčina, z.s.

Vydané v souladu s s ustanovením par. 214 a násl., Nového zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Název a sídlo spolku

1.1. Název spolku: Kostel Sýčina, z.s.

1.2. Sídlo spolku: Sýčina 30, 29441

1.3. Místo působnosti zahrnuje obec Sýčinu

II. Cíl činnosti

2.1. Cílem a posláním spolku je zejména:

a) Zachránit ohroženou nemovitou kulturní památku – postupná stavební rekonstrukce objektu kostela sv. Václava v Sýčině

b) Nalézt možnosti kulturního využití kostela sv. Václava v Sýčině – například koncerty

c) Navrhnout zápis do seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR

d) Zajišťovat provádění potřebných prací při obnově nemovitosti

e) Podávat žádosti a návrhy na příspěvky pro obnovu kulturní památky u státních i nestátních organizací

f) Pořádat veřejné sbírky na obnovu kulturní památky

g) Spolupracovat s organizacemi, kterým není lhostejný osud kulturních památek

III. Postavení spolku

3.1. Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení par. 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání

IV. Členství

4.1. Členství ve spolku je individuální. Členy mohou být i právnické osoby

4.2. Řádným členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cílem a posláním spolku a chce se aktivně podílet na jeho realizaci a zaváže se dodržovat stanovy.

4.3. Členy přijímá rada spolku na základě písemné přihlášky

4.4. Zánik členství :

a) Zrušením na základě písemné žádosti člena adresované radě spolku

b) Vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnosti – úhradě členských příspěvků, vyškrtnutí je právní akt, který provádí rada spolku

c) Vyloučením, poruší-li člen hrubým způsobem stanovy, zejména, pokud řádně neplatí členské příspěvky a dlouhodobě se neúčastní jednání orgánů spolku jehož je členem, nebo jiným způsobem vážně ohrozí dobré jméno a plnění cílů spolku.

d) Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby

e) Zánikem spolku

V. Práva a povinnosti členů

5.1. Každý člen má právo :

a) Podle svých zájmů se účastnit v plné míře činnosti spolku a jednání členského shromáždění

b) Být informován o plánovaných akcích spolku

c) Účastnit se všech pořádaných akcí za stanovených podmínek

d) Po dosažení věku 18-ti let volit a být volen do všech orgánů spolku

e) Být zván na valnou hromadu s právem hlasovacím, každý člen má jeden hlas

f) Obracet se na kterýkoli orgán spolku s dotazy, připomínkami, stížnostmi a podávat návrhy na zlepšení práce spolku

g) Podle svých možností a schopností přispívat k činnosti spolku a pracovat pro jeho rozvoj

h) Podílet se, je-li k tomu vyzván, na práci v orgánech spolku nebo v jeho komisích a při organizování a zajišťování činnosti

5.2. Povinnosti členů:

a) Dodržovat stanovy a řády spolku i usnesení příslušných orgánů spolku, jakož i další vnitřní normy

b) Platit pravidelně členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu

c) Oznamovat příslušné evidenci spolku všechny změny v osobních údajích

d) Aktivně se podílet na plnění cílů spolku

e) Svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku

f) Dbát o dobré jméno spolku

VI. Orgány spolku

6.1. Orgány spolku jsou:

a) Členské shromáždění

b) Rada spolku

VII. Členské shromáždění

7.1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem, je tvořeno všemi členy spolku, kteří mají hlasovací právo

7.2. Členské shromáždění je svoláváno nejméně jednou ročně správcem spolku, jednání členského shromáždění řídí správce spolku v souladu s jednacím řádem členského shromáždění

7.3. Na členském shromáždění má každý člen spolku jeden hlas, každý člen může být zastoupen na základě písemné plné moci

7.4. Do působnosti členského shromáždění patří:

a) Schvalování stanov a jejich změn

b) Projednávání zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období

c) Volba a schvalování rady spolku

d) Rozhodování o zrušení spolku

e) Rozhodování o dalších otázkách, které si vyhradí

7.5. Členské shromáždění rozhoduje usnesením schváleném nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, dvoutřetinové většiny přítomných členů je třeba ke změně stanov

7.6. O každém členském shromáždění je pořizován zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání, přijaté usnesení, výsledky hlasování i nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

VIII. Rada spolku

8.1. Rada spolku je statutárním orgánem, je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem spolku v období mezi členskými shromážděními, plní usnesení shromáždění a odpovídá se mu za svou činnost

8.2. Rada je schvalována členským shromážděním

8.3. Rada je tvořena třemi členy,při vzniku spolku jsou prvními členy rady zakládající členové přípravného výboru

8.4. Rada rozhoduje o vyloučení členů ze spolku

8.5. Rada schvaluje základní dokumenty a jednací řád členského shromáždění

8.6. Členové rady volí ze svého středu správce, rada rozhoduje většinou hlasů všech členů rady

8.7. Pokud bude mít spolek zaměstnance, vykonává správce funkci nejvyššího hospodářského pracovníka ve smyslu pracovně právních předpisů

8.8. Správce svolává a řídí jednání členského shromáždění

8.9. Správce řídí běžnou činnost spolku, zabezpečuje vedení účetnictví a hospodaření spolku, jakož i ostatní povinnosti vyplývající z obecně platných právních předpisů

IX. Jednání a podpisování za spolek

9.1. Za radu jedná navenek jménem spolku a za polek podpisuje dokumenty správce, a to tak, že k vytištěnému či napsanému názvu spolku připojí svůj podpis

X. Hospodaření spolku

10.1. Majetek spolku je tvořen hmotnými a finančními prostředky

10.2. Skladba finančních prostředků:

a) Členské příspěvky – ročně 100 Kč / 1 člen

b) Výnosy z pořádaných akcí ( koncertů)

c) Dary právnických a fyzických osob

d) Z vlastních aktivit, výnosy majetku, případně dotacemi od státních orgánů a z dalších zdrojů

10.3. Výši členských příspěvků a správních poplatků stanová rada spolku na každý kalendářní rok

10.4. Prostředky získané dle článku 10.2. těchto stanov jsou určeny ke krytí nákladů spolku a neslouží tedy ke tvorbě zisku

10.5. S finančními prostředky rada spoleku hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem

10.6. Rada spolku je povinna zabezpečit řádné vedení hospodaření a účetnictví v souladu s platnou právní úpravou týkající se právnických osob a sestavovat účetní závěrku po uplynutí každého kalendářního roku ve smyslu zákona o účetnictví

10.7. Podnikatelské aktivity spolku mají oddělený charakter a uplatňují se ve smyslu obecně závazných právních předpisů, podnikatelská činnost spolku souvisí s jeho účelem a předmětem

XI. Organizační jednotky spolku

11.1. Při založení sdružení nejsou zřízeny žádné organizační jednotky

XII. Zánik, likvidace

12.1. Sdružení zaniká:

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem

b) Pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o rozpuštění spolku

12.2. Dobrovolné rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem schvaluje členské shromáždění s tím, že tuto skutečnost oznámí do 15 dnů příslušnému ministerstvu

12.3. Při zániku spolku bude provedeno majetkové vypořádání mezi všemi členy podle výše členských příspěvků a zásad, které na návrh rady schválí členské shromáždění před rozhodnutím o zániku

12.4. Likvidace ostatních movitých, respektive nemovitých věcí bude realizována podle obecně závazných předpisů analogicky dle par.69 a násl Obchodního zák. č. 513/91 Sb. v platném znění, který platí přiměřeně

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením zakládajícími členy spolku

13.2. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR dle par. 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, od tohoto dne vzniká spolek Kostel Sýčina, z.s.